Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, enerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükünün hafifletilmesi, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan ve bunları yatay kesen bir alandır.

2007 yılında yürürlüğe konulan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun temel amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması olarak belirtilmiştir.

ES ENERJİ MÜHENDİİSLİK olarak siz değerli müşterilerimize, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında, tamamı ulusal standartlarda akredite olmuş cihazlarımız ile enerji verimliliği alanında ‘’Bina Etüt-Proje’’ hizmeti vermekteyiz.


Neden enerji etütleri yapılmalıdır?

18 Nisan 2007 tarihli ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

‘’Lisanslı Enerji Verimliliği ve Danışmanlık Şirketleri tarafından ‘’Enerji Etüdü’’ yapılması zorunludur. Bu şirketler tarafından endüstriyel işletmelerde veya binalarda gerçekleştirilecek etüt çalışmaları sırasında, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olmuş ve kalibrasyonu yapılmış cihazların kullanılması zorunludur.’’
Etüt yapılması zorunlu olan Kurum, Kuruluş ve İşletmelerden:

  • Ticari ve Hizmet Binalarında (Otel, AVM, Hastane, İş Merkezi, Okul vb.) toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya/ enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Binalarda yapılan enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenir.
  • Kamu binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Kamu binalarında yapılan enerji etütleri her 10 yılda bir yenilenir.
  • Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Sanayi tesislerinde yapılan enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenir.

Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Enerji Etüdü Yapılmazsa Ne Olur?

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu idari yaptırımları aşağıdaki gibidir.

‘’Enerji Verimliliği Kanunu- Beşinci Bölüm- İdari Yaptırımlar ve Uygulama Madde 10; ‘’İdari para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanır. ''8 inci madde kapsamında, istenen bilgilerin ve inceleme imkanının verilmemesi halinde 22.500 Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkanının tanınmaması halinde 112.780 Türk Lirası idari para cezası verilir.''

Enerji Etüdü Nedir?

Enerji etüdü, bir bina veya tesiste enerjinin kullanım alanlarının ve tüketilen enerji kaynaklarının tespit edilmesi ile başlar. Tesisin enerji akışı çözümlenir ve gerekli ölçü aletleri ile yapılan ölçümler ve gerekli hesaplamalar sonucunda mevcut durumdaki potansiyelleri (verimleri) tespit edilir.

Ölçüm ve gözlemler sonucunda elde edinilen bilgilerle, enerji tasarruf potansiyelleri, sera gazı ve atık enerji noktaları belirlenir. Tasarruf noktalarında yapılacak verimlilik artırıcı çalışmaların fizibilite raporları siz değerli müşterilerimize sunularak, geri kazanım fırsatları ortaya konulur.

Enerji Etüdü Hangi Aşamalardan Oluşur

Enerji etüdü, ön etüt ve detaylı enerji etüdü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Ön etüt, enerji kaynakları ve enerji tüketim noktaları bakımından işletmeyi daha yakından tanımayı amaçlarken, detaylı enerji etütleri ölçme ve hesaplamaya dayalı olarak tasarruf potansiyelleri ortaya çıkararak, mevcut enerji performans durumunun daha iyiye gitmesini hedefler.

Ön Enerji Etüdü

Uzman personellerimiz, işletmenin veya binanın mevcut durum analizine göre yapılacak ön etüt ziyaretinden önce, işletmenin veya binanın hakkında detaylı araştırma gerçekleştirir. Bulunduğu ile ait iklim özellikleri, hizmet verme amacına göre en fazla enerji tüketiminin olabileceği kalemler yaklaşım metodu ile tespit edilir. Bu kısım, firmamıza ait ön etüt öncesi hazırlık aşamasıdır.

Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen çalışmalar ve çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile tamamlanır.

Detaylı Etüt Aşamaları

Ön etüt çalışmalarında elde edilen verilere göre, üzerinde daha ayrıntılı olarak düşünülüp, araştırma yapılması uygun bulunan konular için detaylı enerji etüdü çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar birtakım işlem adımlarını kapsar ve sonucunda nitelikli ve gerçek verileri ortaya çıkarır.